Σάββατο, 11 Αυγούστου 2018

Άγιοι Δώδεκα Μάρτυρες στρατιώτες εκ της Κρήτης 12 Αυγούστου


Το συναξάριο μας πληροφορεί περί του τρόπου του μαρτυρίου  των Δώδεκα Στρατιωτών ισάριθμων των μαθητών του Χριστού.Οι Δώδεκα Μάρτυρες οι από στρατιωτών ξίφει τελειούνται . Ο τόπος και ο χρόνος του μαρτυρίου των  είναι άγνωστος όπως και ο τόπος καταγωγής των. Φαίνεται ότι από κακή αντιγραφή το εκ κρίτοις μάρτυσι αποδόθηκε ως εκ Κρήτης . Δωδεκάριθμος αθλεί μαρτύρων δια ξίφους Χριστού μαθηταίς ισάριθμος εκ κρίτοις. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ